DIVADLO ZRAKÁČ

O NÁS / ABOUT US

http://cvicnyweb.7x.cz/image/17209436

Umelecký projekt nevidiacich a slabozrakých.Divadlo ZRAKÁČ tvorí skupina tvorcov so zrakovým postihnutím. Nielen, že sa vyrovnali so svojim hendikepom, ale dokázali vytvoriť dielo, ktoré sa smelo môže zaradiť medzi činy divadelnej sezóny 2009 - 2010. Pod vedením profesionálneho režiséra Jozefa Pražmáriho, ktorý tiež prišiel o podstatnú časť zraku, absolvovali štvormesačný herecký kurz a naštudovali podľa tragédie Williama Shakespeara súčasnú verziu hry Rómeo a Júlia.

Nielen interpreti ale aj postavy hry sú zrakovo postihnuté. Tvorcovia chcú inscenáciou priblížiť vidiacemu divákovi svoj svet tmy a šera. Okrem šiestich nevidiacich a slabozrakých hercov, účinkuje na scéne v postave principála aj adept herectva VŠMÚ. Vzniká tak prienik medzi svetom vidiacich a nevidiacich. So súborom spolupracovali profesionálni výtvarníci a hudobník.

Premiéra (18.12.2010) sa uskutoční vďaka spolupráci divadla a.ha, ktoré požiadalo Ministerstvo kultúry o grant na tento projekt a poskytlo priestory malej scény.

Členovia súboru ZRAKÁČ sa tvorivo prejavujú aj v literárnej, hudobnéj, ba dokonca výtvarnéj tvorbe. Režisér Jozef Pražmári sa v deň priemiéry predstaví aj ako maliar na vernisáži, pod názvom Skorosny 3.

Tešíme sa na Vašu účasť na oboch podujatiach.
                                                                                                                            Jozef Pražmári


Art project of blind and purblind people


The theatre ZRAKÁČ consists of group of creators with visual handicap. These peoplewere able to reconcile with their handicap and what is more, they managed to create a pieceof art, which could be bravely included to the theater season 2009-2010. These actors have completed four month dramatic course under the supervision of professional director, Jozef Pražmári, who has lost substantial part of vision, too. Theystudied contemporary version of William Shakespeare’s tragedy – Romeo and Juliet 2010.

Not only interprets but also characters are visual handicapped. Creators of the playwould like to sketch to the viewers the world of darkness and dimness. Except of six blind and purblind actors, there performs at the stage also character of principal who is candidate of VŠMÚ faculty studies. The result is intersection between world of blind and world of sighted people. Professional designers and musicians have cooperated with the group.

Premiere will be held on 18th of December 2010 with the assistance of the theatre a.ha,which asked the Ministry of Culture for grant for this project and provided thestage Malá scéna.

Members of the group ZRAKÁČ are active also in literary, musical and even in fine art.Onthe date of premiere the director Jozef Pražmári will introduce himself also as a painter at the preview called Skorosny III.

We are looking forward to your attendance on both performances.

                                                                                                                            Jozef Pražmári

 
Powered by wgz. Desing by HECTOR všetky práva vyhradene copyright © 2010 - 2011